Menu
8. 9. 2020

2. ročník konference Mladá voda břehy mele 2020

Jedna z mála odborných akcí vodárenského oboru, kterou se letos i přes celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19 podařilo uspořádat, byla konference Mladá voda břehy mele 2020.

I s potřebnou dávkou štěstí se organizátorům z Young Water Professionals Czech Republic povedlo 2. ročník této konference z původního červnového termínu přesunout na začátek září, kdy ještě bylo možné akci uspořádat. 8. a 9. září se tak na Fakultě chemické VUT v Brně sešlo, s nosem a ústy zakrytými rouškami, na 60 účastníků konference. Většinu z nich tvořili studenti z univerzit napříč Českou republikou, ale nechyběli ani mladí odborníci z praxe. Účastnící konference se v rámci odborného programu setkali s tématy z různých oborů vodního hospodářství.

Zahájení konference a přivítání účastníků zaznělo z úst Ing. Filipa Harciníka, předsedy YWP CZ, Mgr. Martiny Repkové, Ph.D., proděkanky Fakulty chemické VUT v Brně, a videopozdrav zaslal také prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., předseda programového výboru konference.

Program konference zahájil svou přednáškou „Vodohospodářské výzvy“ technický a obchodní ředitel Veolia ČR Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. Na jeho přednášku, zmiňující nové projekty ve vodárenství, ale zejména výzvy pro nastupující generaci vodárenských odborníků, navázala bohatá diskuze. Program následně pokračoval sekcí Čištění vod, ve které zaznělo celkem pět velmi zajímavých přednášek.

Po přestávce, během které kromě občerstvení probíhala diskuze mezi jednotlivými účastníky konference, byla na řadě sekce Mikropolutanty, kterou svou přednášku „Není mikropolutant jako mikropolutant“ uvedla doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Že je téma mikropolutantů velmi „žhavé“ se prokázalo díky dotazům z publika, které byly kladeny nejen klasickou formou, ale i s využitím webové aplikace BestTalk, která účastníkům umožnila klást otázky v průběhu přednášky.

První den konference byl zakončen posezením v restauraci Portoriko, kde pokračovala diskuze k jednotlivým přednáškám a tématům konference, a účastníci konference měli také možnost navázat profesní kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Druhý den konference a sekce Vodárenství byla zahájena přednáškou „Pitná voda - jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ Mgr. Jiřího Paula, místopředsedy CzWA a ředitelem společnosti VAK Beroun. Při této přednášce došlo k vyzkoušení prezentace formou videohovoru, která nás bohužel v blízké budoucnosti u odborných akcí zřejmě nemine.

Čtvrtou a poslední sekcí konference byla sekce Hydepark vody. Tu uvedl Ing. Petr Dolejš, Ph.D. z VŠCHT Praha s přednáškou „Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému“. Přednáška i následná diskuze k ní všem účastníkům ukázala, že téma průmyslu 4.0 se stává součástí vodního sektoru také v České republice.

Na závěr konference proběhlo vyhlášení nejlepší přednášky a nejlepšího posteru konference. O vítězi rozhodovali sami účastníci, kteří přes webovou aplikaci BestTalk mohli kromě kladení dotazů přednášejícím také každou z přednášek ohodnotit.

Ocenění za nejlepší přednášku konference získala Ing. Hana Brunhoferová z University of Luxembourg s přednáškou Eliminace mikropolutantů z odpadních vod – užití kořenových čistíren jako technologie pro čištění odtoku z čistírny odpadních vod“. V posterové sekci získal ocenění Ing. Dominik Andreides z VŠCHT Praha s posterem na téma Biologická konverze syngasu na biomethan pomocí dvoustupňového procesu anaerobní fermentace“. Oběma oceněným gratulujeme!

Děkujeme přednášejícím a účastníkům, že i přes komplikovanou situaci na konferenci dorazili a respektovali potřebná hygienická opatření. Nyní, více jak měsíc po konání, můžeme s úlevou konstatovat, že v rámci konference nedošlo k žádnému přenosu onemocnění COVID-19.

Poděkování patří také partnerům konference – společnosti Veolia Česká republika, a.s., Amcon Europe s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., ASIO, spol. s.r.o., BestTalk a Inspiringrowth.